1.800.383.3377

Giant Microbes

21 Products

Giant Microbe Assortment Set of 21 Giant Microbes

$190.00

Giardia Giant Microbe

$10.00

Escherichia.coli (Ecoli) plush microbe.

$10.00

Helicobacter Pylori Plush Microbe

$10.00

Clostridium difficile (CDIF) plush microbe

$10.00

Salmonella typhimurium Plush Microbe.

$10.00

Streptococcus (Sore Throat) Plush Microbe.

$10.00

Cimex Lectularius (Bed Bug) Giant Microbe.  

$10.00

MRSA Giant Microbe

$10.00

Rhinovirus (The Common Cold) plush microbe.

$10.00

Pediculus capitis (Louse) plush microbe.

$10.00

Ebola Virus Giant Microbe

$10.00

Streptococcus Pneumoniae Plush Giant Microbe

$10.00

Trichopyton mentagrophytes (Athlete's Foot) plush microbe

$10.00

Orthomyxovirus (Flu) Giant Microbe.

$10.00

Epstein-Barr (Kissing Disease) plush microbe.

$10.00

Bovine spongiform (Mad Cow) Giant Microbe

$10.00

Staphylococcus Aureus (Staph) Giant Microbe

$10.00

Tuberculosis (TB) plush microbe.

$10.00

Shigella (Stomach Ache) Giant Microbe.

$10.00

Tick Giant Microbe

$10.00